Pogrzeb Katolicki

CO JEST POTRZEBNE DO ORGANIZACJI KATOLICKIEJ CEREMONII POGRZEBOWEJ?

Zaleca się, aby ceremonia pogrzebowa za zmarłego odbywała się w kościele do którego zmarły przynależał. Istnieje także możliwość odprawienia pogrzebu w parafii, w której nastąpił zgon lub w parafii wybranej przez rodzinę, ale zawsze należy o tym poinformować duszpasterza parafii, do której zmarły należał. W takiej sytuacji ks. proboszcz parafii lub inna kompetentna osoba wyznaczona przez ks. proboszcza sporządza opinię o zmarłym. Opinia służy temu, by w parafii pochówku kapłan miał pewność, że osoba zmarła była za życia osobą wierzącą oraz nie sprzeciwiałą się publicznie nauce kościoła (za co mogła zaciągnąć ekskomunikę).

Dokumenty, jakie należy przedstawić w kancelarii parafialnej to:
  • akt zgonu uzyskany z Urzędu Stanu Cywilnego
  • kartę zgonu (jeśli zmarły będzie chowany na cmentarzu parafialnym)
  • zaświadczenie o udzieleniu sakramentu chorych oraz wiatyku, który wystawiany jest wtedy gdy zgon nastąpił w szpitalu lub poza parafią.
  • opinię właściwego proboszcza, gdy pogrzeb odbywa się poza parafią, w której ostatnio zamieszkiwał zmarły.
JAKIE SĄ FORMY POGRZEBU W KOŚCIELE KATOLICKIM?

Ceremonia pogrzebowa w kościele katolickim obejmuje szereg czynności i modlitw liturgicznych, które obowiązują podczas pogrzebu. Pochówek może występować w trzech, dwóch lub jednej formie, które odpowiadają miejscu sprawowania obrządku – kaplica cmentarna lub dom, kościół oraz cmentarz. Decyzję dotyczącą formy pogrzebu podejmuje proboszcz parafii, do której należała zmarła osoba. Bierze on pod uwagę:

  • rzeczywistą przynależność zmarłego do wspólnoty kościoła,
  • korzystanie lub niekorzystanie przez zmarłego z sakramentów,
  • inne oznaki, które stanowią o tym, czy zmarły żył zgodnie z zasadami wiary.

Pod uwagę brane są także lokalne zwyczaje oraz kulturowa i pobożność ludowa w danej parafii. W szczególnych przypadkach ksiądz może odmówić pogrzebu katolickiego lub niektórych jego form.

W miarę możliwości do kancelarii parafialnej w sprawie pogrzebu powinna przyjść tylko najbliższa rodzina zmarłego.